Overheid in Noord-Holland

Gemeente Haarlem (Noord-Holland)

Pagina 1 van 1 (7 resultaten)

Dhr. Jur Botter

Functie: WethouderPolitiek: D66
Coalitie, aantal zetels: 7
In dienst sinds: maart 2016 (1 jaar, 10 maanden in dienst)
Portefeuille: Cultuur, Welzijn, Zorg / WMO (wet maatschappelijke ondersteuning)Toelichting: Bestuursperiode 2016-2018
Wethouder Jur Botter heeft in zijn portefeuille: zorg en voorzieningen voor ouderen en mensen met een beperking, beleid en uitvoering Wet maatschappelijke ondersteuning, coördinatie ouderenbeleid, maatschappelijke dienstverlening, vrijwilligersbeleid, subsidiebeleid welzijn, beleid en uitvoering Awbz, OV-taxivervoer, beleid opvang asielzoekers, diversiteitsbeleid, Regionaal Kompas (w.o. opvang dak- en thuislozen), vastgoed en dierenwelzijn.

Jur Botter heeft het stadsdeel 'centrum' in zijn portefeuille.

Dhr. Floor Roduner

Functie: WethouderPolitiek: Politiek leider PvdA
Lijsttrekker PvdA (2018)
Coalitie, aantal zetels: 5
In dienst sinds: november 2017 (2 maanden in dienst)
Werkzaamheden bij de Overheid:
Van april 2014 tot december 2017 is Floor Roduner schaduwfractielid van de PvdA.

Dhr. Jan Scholten

Functie: GemeentesecretarisIn dienst sinds: januari 2013 (5 jaar, 22 dagen in dienst)
Werkzaamheden bij de Overheid:


Jan Scholten is gemeentesecretaris van de gemeente Haarlem. De gemeentesecretaris is de eerste adviseur van het college van B&W Haarlem. Ook is Jan Scholten algemeen directeur van de ambtelijke organisatie.

Jan Scholten is sinds november 2000 werkzaam bij de gemeente Haarlem. In de periode 2000-2006 was hij hoofd van de Afdeling Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Vanaf 2006 tot 2018 was Jan Scholten directeur Stadsbeheer. Vanaf 2008 tot nu maakt Jan Scholten deel uit van de directie en is een tijd waarnemend secretaris geweest.

Aanverwant:2006 - heden Dhr. Jan Scholten, Raadslid, CDA, gemeente Hellendoorn

Mevr. Cora-Yfke Sikkema

Functie: WethouderPolitiek: Politiek leider GroenLinks
Lijsttrekker GroenLinks (2014)
Coalitie, aantal zetels: 5
In dienst sinds: mei 2014 (3 jaar, 8 maanden in dienst)
Portefeuille: Landelijk gebied / Water / Natuur, Openbare werken, Mobiliteit, Milieu / Duurzaamheid / Afval, OnderwijsToelichting: Coalitieperiode 2014-2018
Wethouder Cora-Yfke Sikkema (GroenLinks/GLH) heeft in haar portefeuille: Duurzaamheid (Coördinerend wethouder Duurzaamheid, Haarlem Klimaatneutraal, milieubeleid, vliegverkeer Schiphol), Mobiliteit (parkeren (parkeergarages, fietsparkeren), verkeer (verkeersveiligheid, Openbaar vervoer, en fiets), regionaal en landelijk beleid verkeer en vervoer), Beheer en Onderhoud (beheer en onderhoudsprojecten, reiniging, afvalverwijdering en -verwerking, riolering, havendienst en vaarwegenbeheer, stedelijk groen en landschap, kinderboerderijen, schoolwerktuinen en doetuinen, natuur- en milieueducatie (NME), waterrecreatie en begraafplaatsen.
Werkzaamheden bij de Overheid:
Bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2014 heeft Cora-Yfke Sikkema 4381 voorkeurstemmen.
Aanverwant:2010 - 2014Mevr. Cora-Yfke Sikkema, Raadslid, GroenLinks, gemeente Haarlem

Dhr. Merijn Snoek

Functie: WethouderPolitiek: Politiek leider CDA
Lijsttrekker CDA (2010, 2014)
Coalitie, aantal zetels: 4
In dienst sinds: mei 2014 (3 jaar, 8 maanden in dienst)
Portefeuille: Sport, OnderwijsToelichting: Coalitieperiode 2014-2018
Wethouder Merijn Snoek (CDA) heeft in zijn portefeuille: Jeugd (integraal jeugdbeleid, Centra voor Jeugd en Gezin, speeltuinwerk, jeugdzorg en aanpak kindermishandeling, sociaal-cultureel werk w.o. jongerenwerk en
scouting), Onderwijs (lokaal onderwijsbeleid, onderwijsactherstandenbeleid (incl. voorschoolse educatie, schakelklassen), onderwijsmonitoring
beleid rond Brede School/School in de wijk, beleid kinderopvang en peuterspeelzalen, voorkomen voortijdig schoolverlaten / leerplicht
volwasseneducatie, aansluiting Onderwijs - Arbeidsmarkt, onderwijshuisvesting, regeling leerlingen- en zwemvervoer) en sport (sportbeleid (breedtesport en topsport), beheer sportaccommodaties).
Werkzaamheden bij de Overheid:
Bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2014 heeft Merijn Snoek (CDA) 3585 voorkeurstemmen.
Aanverwant:2010 - 2014Dhr. Merijn Snoek, Raadslid, CDA, gemeente Haarlem

Dhr. Jeroen van Spijk

Functie: WethouderPolitiek: D66
Coalitie, aantal zetels: 7
In dienst sinds: december 2014 (3 jaar, 1 maand in dienst)
Portefeuille: P&O, Bedrijfsvoering, Ruimtelijke ordening Toelichting: Bestuursperiode 2014-2018
Wethouder Jeroen van Spijk (D66) heeft in zijn portefeuille: Ruimtelijke ontwikkeling (ruimtelijke kwaliteit, ruimtelijke ontwikkeling landelijk, regionaal, per stadsdeel, gebied en wijk (waaronder de Nota Structuurvisie Openbare Ruimte), bestemmingsplannen en projectbesluiten, omgevingsvergunningverlening, implementatie Omgevingswet), Monumenten (monumentenbeleid en ruimtelijke kwaliteit (waaronder de Nota Cultuur en Erfgoed), adviescommissie voor ruimtelijke kwaliteit), Metropoolregio Amsterdam, Deregulering, Dienstverlening, coördinatie (digitale) publieksdienstverlening, samenhangende ontwikkeling publieksfuncties hoofdafdeling Dienstverlening en overige hoofdafdelingen, Burgerparticipatie, ontwikkeling wijkraden, wijkcontracten, beleid participatie & Inspraak, Financiën (financiën, planning en control, belastingen), Bedrijfsvoering (personeelsbeleid, organisatieontwikkeling, informatisering, ICT, services, inkoop, aandeelhoudersrol Spaarnelanden NV, aandeelhoudersrol NV SRO, vertegenwoordiger gemeente als aandeelhouder in de gemeente Haarlem Commandite BV (crematorium) en huisvesting gemeentelijke organisatie.

Jeroen van Spijk is stadsdeelwethouder Oost.

Dhr. Jos Wienen

Functie: BurgemeesterPolitiek: CDAIn dienst sinds: september 2016 (1 jaar, 4 maanden in dienst)
Portefeuille: Regionale samenwerking, Juridische zaken, Brandweer / Politie, Toezicht en (integrale) handhaving, Communicatie / PR / (city-)marketing / Representatie, Onderzoek, Evenementen en marketing, Openbare orde en VeiligheidToelichting: Bestuursperiode 2016-2018
Burgemeester Jos Wienen (CDA) heeft in zijn portefeuille: algemene en bestuurlijke aangelegenheden
openbare orde en veiligheid (Politie, Brandweer, crisisbeheersing, integraal veiligheidsbeleid), handhaving, communicatie, horecabeleid, evenementenbeleid, stadspromotie, burgerzaken, verkiezingen, mondiaal beleid w.o. Stedenbanden, internationale oriëntatie, juridische zaken (bezwaar en beroep), onderzoek / statistiek, representatie en intergemeentelijke bestuurlijke samenwerking.
Werkzaamheden bij de Overheid:
Jos Wienen is commissielid van de commissie Europa & Internationaal (VNG).