Overheid in Noord-Holland

Gemeente Haarlem (Noord-Holland)

Pagina 1 van 7 (65 resultaten)

Dhr. Floor Roduner

Functie: WethouderPolitiek: Politiek leider PvdA
Lijsttrekker PvdA (2018)
Coalitie, aantal zetels: 5
In dienst sinds: november 2017 (2 maanden in dienst)
Werkzaamheden bij de Overheid:
Van april 2014 tot december 2017 is Floor Roduner schaduwfractielid van de PvdA.

Dhr. Merijn Snoek

Functie: WethouderPolitiek: Politiek leider CDA
Lijsttrekker CDA (2010, 2014)
Coalitie, aantal zetels: 4
In dienst sinds: mei 2014 (3 jaar, 8 maanden in dienst)
Portefeuille: Sport, OnderwijsToelichting: Coalitieperiode 2014-2018
Wethouder Merijn Snoek (CDA) heeft in zijn portefeuille: Jeugd (integraal jeugdbeleid, Centra voor Jeugd en Gezin, speeltuinwerk, jeugdzorg en aanpak kindermishandeling, sociaal-cultureel werk w.o. jongerenwerk en
scouting), Onderwijs (lokaal onderwijsbeleid, onderwijsactherstandenbeleid (incl. voorschoolse educatie, schakelklassen), onderwijsmonitoring
beleid rond Brede School/School in de wijk, beleid kinderopvang en peuterspeelzalen, voorkomen voortijdig schoolverlaten / leerplicht
volwasseneducatie, aansluiting Onderwijs - Arbeidsmarkt, onderwijshuisvesting, regeling leerlingen- en zwemvervoer) en sport (sportbeleid (breedtesport en topsport), beheer sportaccommodaties).
Werkzaamheden bij de Overheid:
Bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2014 heeft Merijn Snoek (CDA) 3585 voorkeurstemmen.
Aanverwant:2010 - 2014Dhr. Merijn Snoek, Raadslid, CDA, gemeente Haarlem

Dhr. Jur Botter

Functie: WethouderPolitiek: D66
Coalitie, aantal zetels: 7
In dienst sinds: maart 2016 (1 jaar, 10 maanden in dienst)
Portefeuille: Cultuur, Welzijn, Zorg / WMO (wet maatschappelijke ondersteuning)Toelichting: Bestuursperiode 2016-2018
Wethouder Jur Botter heeft in zijn portefeuille: zorg en voorzieningen voor ouderen en mensen met een beperking, beleid en uitvoering Wet maatschappelijke ondersteuning, coördinatie ouderenbeleid, maatschappelijke dienstverlening, vrijwilligersbeleid, subsidiebeleid welzijn, beleid en uitvoering Awbz, OV-taxivervoer, beleid opvang asielzoekers, diversiteitsbeleid, Regionaal Kompas (w.o. opvang dak- en thuislozen), vastgoed en dierenwelzijn.

Jur Botter heeft het stadsdeel 'centrum' in zijn portefeuille.

Dhr. Jeroen van Spijk

Functie: WethouderPolitiek: D66
Coalitie, aantal zetels: 7
In dienst sinds: december 2014 (3 jaar, 1 maand in dienst)
Portefeuille: P&O, Bedrijfsvoering, Ruimtelijke ordening Toelichting: Bestuursperiode 2014-2018
Wethouder Jeroen van Spijk (D66) heeft in zijn portefeuille: Ruimtelijke ontwikkeling (ruimtelijke kwaliteit, ruimtelijke ontwikkeling landelijk, regionaal, per stadsdeel, gebied en wijk (waaronder de Nota Structuurvisie Openbare Ruimte), bestemmingsplannen en projectbesluiten, omgevingsvergunningverlening, implementatie Omgevingswet), Monumenten (monumentenbeleid en ruimtelijke kwaliteit (waaronder de Nota Cultuur en Erfgoed), adviescommissie voor ruimtelijke kwaliteit), Metropoolregio Amsterdam, Deregulering, Dienstverlening, coördinatie (digitale) publieksdienstverlening, samenhangende ontwikkeling publieksfuncties hoofdafdeling Dienstverlening en overige hoofdafdelingen, Burgerparticipatie, ontwikkeling wijkraden, wijkcontracten, beleid participatie & Inspraak, Financiën (financiën, planning en control, belastingen), Bedrijfsvoering (personeelsbeleid, organisatieontwikkeling, informatisering, ICT, services, inkoop, aandeelhoudersrol Spaarnelanden NV, aandeelhoudersrol NV SRO, vertegenwoordiger gemeente als aandeelhouder in de gemeente Haarlem Commandite BV (crematorium) en huisvesting gemeentelijke organisatie.

Jeroen van Spijk is stadsdeelwethouder Oost.

Mevr. Cora-Yfke Sikkema

Functie: WethouderPolitiek: Politiek leider GroenLinks
Lijsttrekker GroenLinks (2014)
Coalitie, aantal zetels: 5
In dienst sinds: mei 2014 (3 jaar, 8 maanden in dienst)
Portefeuille: Landelijk gebied / Water / Natuur, Openbare werken, Mobiliteit, Milieu / Duurzaamheid / Afval, OnderwijsToelichting: Coalitieperiode 2014-2018
Wethouder Cora-Yfke Sikkema (GroenLinks/GLH) heeft in haar portefeuille: Duurzaamheid (Coördinerend wethouder Duurzaamheid, Haarlem Klimaatneutraal, milieubeleid, vliegverkeer Schiphol), Mobiliteit (parkeren (parkeergarages, fietsparkeren), verkeer (verkeersveiligheid, Openbaar vervoer, en fiets), regionaal en landelijk beleid verkeer en vervoer), Beheer en Onderhoud (beheer en onderhoudsprojecten, reiniging, afvalverwijdering en -verwerking, riolering, havendienst en vaarwegenbeheer, stedelijk groen en landschap, kinderboerderijen, schoolwerktuinen en doetuinen, natuur- en milieueducatie (NME), waterrecreatie en begraafplaatsen.
Werkzaamheden bij de Overheid:
Bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2014 heeft Cora-Yfke Sikkema 4381 voorkeurstemmen.
Aanverwant:2010 - 2014Mevr. Cora-Yfke Sikkema, Raadslid, GroenLinks, gemeente Haarlem

Dhr. Duncan Ruseler

Functie: Teamleider en programmamanagerIn dienst sinds: oktober 2012 (5 jaar, 3 maanden in dienst)
Toelichting: Implementatieadviseur Meerjarengebiedsprogramma's (Gebiedsbegroting) en directiesecretaris.Werkzaamheden bij de Overheid:
2012-2016
Duncan Ruseler is bestuursondersteuner bij de gemeente Haarlem.
Aanverwant:2011 - 2012Dhr. Duncan Ruseler, Bestuursassistent / bestuurssecretariaat, gemeente Den Helder2007 - 2009Dhr. Duncan Ruseler, Bestuursassistent / bestuurssecretariaat, gemeente Schiedam

Dhr. Frank Visser

Functie: RaadslidPolitiek: Fractievoorzitter ChristenUnie (2014-)
Politiek leider ChristenUnie
Lijsttrekker ChristenUnie (2010, 2014)
Oppositie, aantal zetels: 1
In dienst sinds: maart 2014 (3 jaar, 10 maanden in dienst)
Werkzaamheden bij de Overheid:
Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft ChristenUnie-lijsttrekker Frank Visser 885 voorkeurstemmen.
Aanverwant:1997 - 2000Dhr. Frank Visser, Projectmanager/-leider, gemeente Castricumheden Dhr. Frank Visser, 0, CDA Zuid-Holland, Provinciale Bestuurders Politieke Partijen

Dhr. Moussa Aynan

Functie: RaadslidPolitiek: Fractievoorzitter Fractie Moussa Aynan (2017-)
Politiek leider Fractie Moussa Aynan
Oppositie, aantal zetels: 1
In dienst sinds: maart 2006 (11 jaar, 11 maanden in dienst)
Toelichting: Tot juni 2017 is Moussa Aynan raadslid voor de PvdA.

Bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2014 heeft Moussa Aynan 661 (PvdA) voorkeurstemmen.

Dhr. Frits Garretsen

Functie: RaadslidPolitiek: Fractievoorzitter SP (2014-)
Oppositie, aantal zetels: 4
In dienst sinds: maart 2014 (3 jaar, 10 maanden in dienst)
Toelichting: Bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2014 heeft Frits Garretsen 845 voorkeurstemmen.

Dhr. Maarten Rijssenbeek

Functie: RaadslidPolitiek: D66
Coalitie, aantal zetels: 7
In dienst sinds: maart 2014 (3 jaar, 10 maanden in dienst)
Toelichting: Bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2014 heeft Maarten Rijssenbeek 191 voorkeurstemmen.