Overheid in Noord-Holland

Gemeente Texel (Noord-Holland)

Pagina 1 van 1 (5 resultaten)

Mevr. Hennie Huisman-Peelen

Functie: WethouderPolitiek: Politiek leider VVD
Lijsttrekker VVD (2014)
Coalitie, aantal zetels: 3
In dienst sinds: maart 2010 (9 jaar, 23 dagen in dienst)
Portefeuille: Financiën, Parkeren, Recreatie / Toerisme, Landelijk gebied / Water / Natuur, Communicatie / PR / (city-)marketing / Representatie, Milieu / Duurzaamheid / Afval, Economische Zaken, Wonen en VolkshuisvestingToelichting: Coalitieperiode 2018-2022
Wethouder Hennie Huisman (VVD) heeft in zijn portefeuille: Financiën (Financieel beheer en beleid, Lokale lasten, Planning & control), Communicatie (Bestuurlijk strategische communicatie, Imago gemeente, Burgerparticipatie & interactieve beleidsvorming), Duurzaamheid en innovatie (Werelderfgoed, Kennispolder 't Horntje, Duurzaamheidsambitie), Economie en toerisme (Economie- en vestigingsbeleid, Toerisme, Landbouw en Visserij, Mobiliteit, parkeren en het parkeer-vignet) en Wonen (Woonvisie, prestatieafspraken, Provinciale regionale woonvisie, CPO).

Hennie Huisman-Peelen is de 2e locoburgemeester.

Coalitieperiode 2014-2018
Wethouder Hennie Huisman (VVD) heeft in zijn portefeuille: Economie en toerisme ((Economie- en vestigingsbeleid, Toerisme, Landbouw en Visserij, Evenementen en Evenementenbeleid, Mobiliteit (en mobiliteitsplan)). Onderwijs ((Onderwijsbeleid en Onderwijshuisvesting, Passend onderwijs, Voorschoolse en naschoolse educatie (beleid)), Sociaal domein/zorg ((Sport, Jeugdzorg, Volksgezondheid, Sociale zaken en werkgelegenheid (sociaal gericht), Sociale werkvoorziening (Participatiewet), WMO)) en
Personeel en/of organisatie.

Hennie Huisman is de eerste locoburgemeester bij de gemeente Texel.

Coalitieperiode 2010-2014
Wethouder Hennie Huisman (VVD) heeft in zijn portefeuille: -Beleid en uitvoering Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), -Volksgezondheid, -Sport, -Combinatiefuncties, -Sociale zaken en werkgelegenheid (sociaal gericht), -Vitale dorpen, -Voorschoolse en naschoolse educatie (beleid), -Subsidies Wmo ( 15.000 euro), -Subsidiebeleid en -uitvoering (subsidieverordening), -Dorpshuizenbeleid, -Personeelsbeleid en -organisatie, -Sociale werkvoorziening, -Fondswerving, -Deregulering, Projecten (-Centrum Jeugd en Gezin (CJG) en verantwoordelijk voor de Uitbreiding Zandkoog (poli PHH) in de gemeente Texel.
Werkzaamheden bij de Overheid:
Hennie Huisman is lijsttrekker voor de VVD bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2014. Hij heeft 640 voorkeurstemmen.

Dhr. Edo Kooiman

Functie: WethouderPolitiek: Texels Belang
Coalitie, aantal zetels: 4
In dienst sinds: mei 2018 (10 maanden in dienst)
Portefeuille: Openbare werken, Bedrijventerreinen (ontwikkeling/herstructurering) / Kantoren, Beheer / Onderhoud, Vergunningen, Verkeer en VervoerToelichting: Coalitieperiode 2018-2022
Wethouder Edo Kooiman heeft in zijn portefeuille: Gemeentewerken (Beheer openbare ruimte, Grondstoffenbeleid, Haven Oudeschild), Vergunningen (Vergunningverlening, Milieu), Verkeer, vervoer en Water (Waterbeleid, Strandbeheer, Openbaar vervoer/Texelhopper), Natuur en Landschap (Nationaal Park) en Gebiedsontwikkeling (Bestemmingsplannen, Gebouwenbeheer, Grond(prijs)beleid, Rioolbeleid en Bedrijventerreinen).

Edo Kooiman is de 1e locoburgemeester.

Dhr. Michiel Uitdehaag

Functie: BurgemeesterPolitiek: D66In dienst sinds: januari 2016 (3 jaar, 2 maanden in dienst)
Portefeuille: Algemene en bestuurlijke zaken, Bedrijfsvoering, Internationale betrekkingen / Grensoverschrijdende samenwerking, Regionale samenwerking, Brandweer / Politie, Burgerzaken, Toezicht en (integrale) handhaving, Openbare orde en VeiligheidToelichting: Coalitieperiode 2018-2022
Michiel Uitdehaag heeft in zijn portefeuille: Gemeentelijke organisatie (Coördinatie tijdige voorbereiding, vaststelling en uitvoering van het gemeentelijk beleid, Coördinatie afstemming gemeente overstijgende ambities, Coördinatie samenwerking in provinciale zaken, Integraal handhavingsbeleid/handhaving, Informatie & automatisering, DIV (Archiefwet), Fondsenwerving, Zorg over kwaliteit procedures, Burgerparticipatie, Zorg voor behandeling Bezwaarschriften en Klachten, inclusief regeling voor kosteloze correctie voor aantoonbare fouten in het bestemmingsplan, Kabinetszaken, Begraafplaatsen, Gemeentewinkel en dienstverlening, Waddensamenwerking en Waddenfonds & Gemeentelijke organisatie/P&O), Openbare orde en veiligheid (Politie, Brandweer, Openbare orde en veiligheid, Strandvonderij, Kustverdediging/Dijkverzwaring) en OSG De Hogeberg.

Bestuursperiode 2016-2018
Michiel Uitdehaag heeft in zijn portefeuille: Coördinatie tijdige voorbereiding, vaststelling en uitvoering van het gemeentelijk beleid, Internationale samenwerking in Europese zaken, Ambassadeursfunctie, Kustverdediging/Dijkverzwaring, Politie, Brandweer, Openbare orde en veiligheid, Strandvonderij, Integraal handhavingsbeleid, Informatie & automatisering, DIV (Archiefwet), Fondsenwerving, Zorg over kwaliteit procedures Burgerparticipatie, Zorg voor behandeling Bezwaarschriften en Klachten, inclusief Regeling voor kosteloze correctie van aantoonbare fouten in een bestemmingsplan, Zorg voor goede samenwerking van de gemeente met andere gemeenten en andere overheden , Kabinetszaken, Begraafplaatsen, KCC (Klantcontactcentrum) en dienstverlening.

De is voorzitter van het college van en wethouders en tevens van de gemeenteraad in Texel. De heeft bij vergaderingen van de raad geen stemrecht heeft en bij vergaderingen van het college van en wethouders wel. In het college heeft de , net als de wethouders, een eigen portefeuille. Ook heeft de een aantal eigen taken in de hoedanigheid van . Hieronder valt bijvoorbeeld het handhaven van de openbare orde. Ook staat hij aan het hoofd van de plaatselijke politie en de brandweer. De stelt jaarlijks een verslag op (burgerjaarverslag) over de kwaliteit van het bestuur en de relatie met de burgers.

Mevr. Eva van der Bruggen

Functie: GemeentesecretarisIn dienst sinds: september 2018 (6 maanden in dienst)

Dhr. Jaap Vlaming

Functie: WethouderPolitiek: GroenLinks
Coalitie, aantal zetels: 2
In dienst sinds: januari 2019 (1 maand in dienst)
Portefeuille: Jongeren / Jeugdzorg, Sociale Zaken, Sport, Subsidies, Cultuur, Monumentaal erfgoed, Onderwijs, Zorg / WMO (wet maatschappelijke ondersteuning)Toelichting: Bestuursperiode 2019-2022
Wethouder Jaap Vlaming heeft in zijn portefeuille: Dorpen (Dorpshuizen en dorpscommissies, Verenigingen- en subsidiebeleid), Cultuur (Cultuurbeleid, Museumbeleid, Monumentenbeleid, (Onderwater-) Archeologie), Sociaal Domein/zorg (Jeugdzorg, Ouderenzorg, Sociale zaken, Volksgezondheid, Participatiewet, Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo), Sport, Sociale recherche Noord-Holland Noord), Onderwijs (Onderwijsbeleid en onderwijshuisvesting, Passend onderwijs, Voorschoolse- en naschoolse educatie).

Jaap Vlaming is de derde locoburgemeester.