Overheid in Noord-Holland

Waterschap Amstel, Gooi en Vecht (Noord-Holland)

Pagina 1 van 4 (33 resultaten)

Dhr. Jaap Kelderman

Functie: Secretaris-directeurIn dienst sinds: november 2008 (10 jaar, 4 maanden in dienst)
Werkzaamheden bij de Overheid:
Jaap Kelderman is secretaris-directeur van het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht.

Dhr. Gerhard van den Top

Functie: DijkgraafIn dienst sinds: september 2014 (4 jaar, 6 maanden in dienst)
Toelichting: Bestuursperiode 2015-2019
Gerhard van den Top heeft in zijn portefeuille: Veiligheidsbeleid, Coördinatie Deltaprogramma, Unie: Internationaal + Ledenvergadering Unie van Waterschappen, Bestuur Stichting Waternet, Relatie DB – AB- Waternet, Bestuurlijke verhoudingen: relaties met provincies, Coördinatie Omgevingswet, IJsselmeergroep Deltaprogramma en Vereniging Deltametropool.

Dijkgraaf Gerhard van den Top is voorzitter van zowel het Algemeen Bestuur als het Dagelijks Bestuur van het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht.

De voorzitter dient de goede behartiging van de taken van het waterschap te bevorderen. Daarnaast vertegenwoordigt hij het waterschap in en buiten rechte en is hij op grond van de Waterschapswet bevoegd om bij omstandigheden waaronder de waterstaatkundige veiligheid ernstig gevaar loopt of dreigt te lopen alle maatregelen te treffen die noodzakelijk zijn om die veiligheid te waarborgen.

Dhr. Rolf Steenwinkel

Functie: Db-lidPolitiek: PvdA
Coalitie, aantal zetels: 5
In dienst sinds: april 2015 (3 jaar, 11 maanden in dienst)
Toelichting: Bestuursperiode 2015-2019
Rolf Steenwinkel heeft in zijn portefeuille: Waterzuivering, BOWA, Unie: Waterketens en Emissies, Watergebiedsplannen in stedelijk gebied, Cultuurhistorie, Ruimtelijke Ordening (incl Groene Hart), Waterbeheerplan, Project Schoon Schip en Molennota.

Rolf Steenwinkel is de tweede loco-voorzitter bij het waterschap Amstel, Gooi en Vecht.

Dhr. Gerard Korrel

Functie: Db-lidPolitiek: CDA
Coalitie, aantal zetels: 3
In dienst sinds: januari 2009 (10 jaar, 2 maanden in dienst)
Toelichting: Bestuursperiode 2015-2019
Bestuurslid Gerard Korrel heeft als portefeuille: Boezemwatersystemen,
Bijvoorbeeld compartimenteringswerken, Watergebiedsplan Venen en Amstelland, Deltaprogramma: Zoetwater West Nederland, Groene gebied Westelijk snelweg A2 = Watergebiedsplannen ten westen van de A2 (behalve stedelijke omgeving), Veiligheid (dijkversterkingen), Horstermeer, Sloterplas, Zoet/zoute kwel, Voorzitterschap verkavelingsgroep binnen gebiedscommissie AGV en Relatiebeheer.

Gerard Korrel is de vijfde loco-dijkgraaf.
Werkzaamheden bij de Overheid:
Bestuursperiode 2010-2015
Bestuurslid Gerard Korrel heeft als portefeuille: Watergebiedsplannen Amstelland en de Venen (inclusief Groot Mijdrecht Noord), Horstermeer, Communicatiebeleid en -visie, ILG, Waterkeringen, Grondwater en verantwoordelijk voor de Groene As; zuidelijk van Amsterdam in het waterschap Amstel, Gooi en Vecht.

Dhr. Peter Smit

Functie: Db-lidPolitiek: VVD
Coalitie, aantal zetels: 5
In dienst sinds: september 2017 (1 jaar, 5 maanden in dienst)
Portefeuille: FinanciënToelichting: Bestuursperiode 2017-2019
Peter Smit heeft in zijn portefeuille: Financiën + Waterschapshuis, Communicatie, Jongerenbestuurder, Unie: Bestuurszaken, communicatie en financiën, Economie, Duurzaamheid en Innovatie, Recreatie, Rainproof en Bestuurlijk aanspreekpunt Amsterdam.

Dhr. Pieter Kruiswijk

Functie: Db-lidPolitiek: Ongebouwd
Coalitie, aantal zetels: 3
In dienst sinds: januari 2009 (10 jaar, 2 maanden in dienst)
Toelichting: Bestuursperiode 2015-2019
Bestuurslid Pieter Kruiswijk heeft als portefeuille: Baggeren, Vergunningverlening en handhaving, Keur, Unie: Watersystemen + Deltaplan Agrarisch Waterbeheer, Gebiedsplan Oostelijk snelweg A2, Masterplan Loosdrecht, Grondwater, Muskusrattenbeheersing, De Ronde Hoep, Gebiedscommissie Utrecht-West en Leggers.
Werkzaamheden bij de Overheid:
Bestuursperiode 2010-2015
Bestuurslid Pieter Kruiswijk heeft als portefeuille: Watergebiedsplannen Vechtzone, Keur en handhaving, Baggerprojecten (inclusief de Vecht), Agenda Vitaal Platteland, Muskusrattenbestrijding en verantwoordelijk voor de Bethunepolder in het waterschap Amstel, Gooi en Vecht.

Dhr. Wiegert Dulfer

Functie: Db-lidPolitiek: Lijsttrekker Water Natuurlijk (2015)
Coalitie, aantal zetels: 4
In dienst sinds: juli 2010 (8 jaar, 8 maanden in dienst)
Toelichting: Bestuursperiode 2015-2019
Bestuurslid Wiegert Dulfer heeft als portefeuille: Waterkwaliteit KRW, Normering veiligheid + HWBP, Unie: Waterkeringen, Duurzaamheid: programma Nieuwe Amsterdamse Waterwerken, Peilbeheer (algemeen), Nota Peilbeheer, Ecologisch beheer, Vaarwegbeheer (nautisch en bakbeheer), Oostelijke Vechtplassen, Gebiedscommissie AGV en klankbordgroep Natura 2000.
Werkzaamheden bij de Overheid:
Bestuursperiode 2010-2015
Bestuurslid Wiegert Dulfer heeft als portefeuille: Watergebiedsplannen ’t Gooi en Vechtplassen, Osdorperpolders en Sloterplas, Kaderrichtlijn Water (KRW), Watersysteem, Waterbeheerplan AGV, Recreatie, Landschap en Cultuur, Anti-verdrogingsbeleid, Natura 2000 gebieden, IJzoom, inclusief natuurboulevard en verantwoordelijk voor de Groene As; Amsterdam-West in het Waterschap van Amstel , Gooi en Vecht.

Wiegert Dulft is loco-secretaris van het Waterschap van Amstel, Gooi en Vecht.

2008 - 2010 & 1999 - 2005
Algemeen Bestuurslid van het Waterschap van Amstel, Gooi en Vecht.

Mevr. Monique Benneker

Functie: BeleidsmedewerkerIn dienst sinds: mei 2007 (11 jaar, 11 maanden in dienst)

Dhr. Nico de Jong

Functie: Ab-lidPolitiek: CDA
Coalitie, aantal zetels: 3
In dienst sinds: maart 2015 (4 jaar, 0 dag in dienst)

Mevr. Bea de Buisonjé

Functie: Ab-lidPolitiek: PvdA
Coalitie, aantal zetels: 5
In dienst sinds: maart 2015 (4 jaar, 0 dag in dienst)